Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Åland, Norden och EU

Åland, Norden och EU

Klicka här för att gå till undermenyn

Det nordiska samarbetet

Åland har sedan 1970 egen representation i Nordiska rådet. Lagtinget väljer två ledamöter till medlemmar i rådet. Tillsammans med de av landskapsregeringen utsedda representanterna bildar de Ålands delegation i Nordiska rådet.

Landskapsregeringen deltar dessutom i Nordiska ministerrådets arbete.

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Hallå Norden har som uppgift att förenkla privatpersoners möjligheter att fritt röra sig i Norden. Det gör Hallå Norden genom att informera nordiska medborgare om gällande regelverk vid flytt, pendling, studier och annat.

Nordens institut på Åland är en kulturinstitution som lyder under Nordiska ministerrådet. Nordens institut har som uppgift att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området.

Läs mer på

Åland i EU

Enligt självstyrelselagen hör utrikesförvaltningen inte till Ålands behörighetsområde utan utrikespolitiken är gemensam för hela landet. Trots detta har Åland ett inflytande på sådana internationella avtal som innehåller bestämmelser som faller inom Ålands behörighetsområde. Självstyrelselagen säger nämligen att när Finland ingår ett sådant internationellt avtal krävs lagtingets samtycke för att avtalet skall bli gällande också på Åland.

När Finland anslöts till Europeiska unionen 1995 krävdes alltså samtycke av Ålands lagting för att även Åland skulle anslutas till EU. Lagtinget gav sitt samtycke efter det att ålänningarna sagt sitt i två olika folkomröstningar och efter att det stod klart att Ålands förhållande till EU:s regelverk skulle regleras i ett särskilt protokoll. Enligt protokollet, som ingår i Finlands anslutningsfördrag, står Åland utanför EU:s skatteunion. Dessutom tillåter protokollet särskilda regler för köp av fast egendom och rätt att idka näring på Åland. Vidare bekräftas Ålands folkrättsliga särställning genom en notering i protokollet.

Euro infördes på Åland 1 januari 2002.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58