Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Natur, kultur utbildning och idrott > Natur

Natur

Klicka här för att gå till undermenyn

Åland är ett landskap som naturkrafterna en gång format och fortfarande formar till ett typiskt skärgårdslandskap bestående av tusentals öar, holmar, kobbar, skär och grund. De snabba skiftningarna i landskapsbilden mellan land och vatten, mellan ljusa kulturmarker och mörka berg och skogar, de många typerna av växt- och djursamhällen som finns utvecklade här och den påfallande artrikedomen i floran och faunan ger den åländska naturen dess grundkaraktär. Det mosaikartade skärgårdslandskapet med dess fantasieggande vattenvägar och landformationer och rika sjöfågelliv är kanske den naturupplevelse som en besökare mest förknippar med Åland, liksom även den åländska rapakivigraniten, som ger Ålands natur en särskild prägel.

Växtgeografiskt ligger Åland i Norden inom den s.k. ekzonen med ett jämförelsevis stort inslag av ädla lövträd såsom ek, ask, alm, lönn och lind och andra sydliga arter av kärlväxter. Det milda havsklimatet och den kalkrika jordmånen bidrar ytterligare till en rik flora. Här finns ett stort antal orkidéer och de åländska lövängarna, som är de artrikaste i hela landet, är mycket omtalade.

I det åländska samhället är naturvården idag förhållandevis väl utvecklad. Åland har en egen naturvårdslagstiftning med särskilda fridlysningsbestämmelser för den vilda floran och faunan. Ett femtiotal växter, bl.a. de flesta arterna av orkidéer är fridlysta i landskapet liksom naturligtvis de flesta övriga däggdjur och fåglar med undantag av de villebråd som har reglerad jakttid. Enligt landskapsregeringens beslut är även alla inom landskapet förekommande arter av groddjur och kräldjur, med undantag av huggormen, samt vissa utrotningshotade fjärilsarter fridlysta. Den åländska allemansrätten är till vissa delar mer begränsad än i omkringliggande regioner.

I landskapet finns idag ca. 40 naturreservat för att bevara olika typer av åländsk natur för kommande generationer. I närheten av Mariehamn ligger exempelvis de välkända lövängsreservaten Ramsholmen och Nåtö.

Ålands landskapsblomma är gullvivan
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58