Aktuell sida: aland.ax > Myndigheter

Myndigheter

Här finns länkar till olika myndigheter och andra offentliga verksamheter på Åland.

Alarmcentralen på Åland Nödnumret 112 skall användas i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Åland Living En informations- och rekryteringswebbplats. Här finns information om hur det är att arbeta och bo på Åland.

Barnombudsmannen på Åland har som uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen och påverka besluten kring allt det som rör barn och ungdomars liv på Åland. Den som misstänker att ett barn kan fara illa kan vända sig till barnombudsmannen.

Datainspektionen arbetar med att se till att offentliga myndigheter behandlar personuppgifter på ett sätt som inte kränker den personliga integriteten.

Motorfordonsbyrån har hand om fordonsbesiktning, fordonsregistrering, förarexamen och båtregistrering.

Statens ämbetsverk på Åland  är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet. Ämbetsverkets uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) På Ams webbplats finns information om arbete och studier.

Ålands diskrimineringsombudsman arbetar för att främja jämlikhet och att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning motverkas och förhindras.

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. ÅHS ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden – allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands landskapsregering är Ålands regering. Den allmänna förvaltningen vid landskapsregeringen handhar förvaltningen på alla de områden som enligt självstyrelselagen skall skötas av landskapet istället för staten.

Ålands kommunförbund är intresse- och arbetsgivarorganisation för Ålands 16 kommuner. Till kommunförbundets uppgifter hör att ta till vara, stödja och företräda kommunernas intressen samt fungera som samarbetsorganisation.

Ålands kulturdelegation På kulturdelegationens webbplats finns en översikt över kulturförvaltningen, kulturinstitutionerna och kulturföreningarna på Åland. Här finns även information om kulturstipendier och kulturunderstöd.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa.

Ålands Miljöservice kf (Mise) är en kommunal en renhållningsmyndighet. Myndigheten sköter renhållningsansvaret i medlemskommunerna Hammarland, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn och Sottunga.

Ålands skärgårdsnämnd är ett rådgivande organ som behandlar övergripande skärgårdspolitiska frågor som kommer att tas upp för behandling i landskapsregeringen och i skärgårdskommunerna.

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har som huvuduppgift att verka som den officiella åländska statistikmyndigheten samt att bedriva kvalificerad utrednings- och forskningsverksamhet.

Ålands Teknologi- och Energicentrum (ÅTEC) är en enhet inom Ålands landskapsregerings näringsavdelning som arbetar med att hjälpa till i utvecklandet av innovationer och affärsidéer med fokus på kommersialisering.

Ålandstrafiken Här hittar du information om skärgårdsfärjorna och kollektivtrafiken på Åland. Du kan också boka plats på färjorna och köpa biljetter till färjorna och bussarna, skicka bussfrakt och lämna in bagage i effektförvaringen under kontorstid.

Ålands landskapsregerings huvudentré.
Statens ämbetsverk på Åland finns i Statens ämbetshus i centrala Mariehamn.
Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:20