Aktuell sida: aland.ax > Näringsliv och arbete > Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad

Klicka här för att gå till undermenyn

Åland är ett litet samhälle med en öppen ekonomi som är beroende av att utbyta varor och tjänster med omgivande regioner. Ålands läge mellan två expansiva ekonomiska centra, södra Finland och Stockholmsområdet, ger många fördelar men gör också den åländska ekonomin beroende av konjunkturväxlingarna på de två närbelägna marknadsområdena.

Åland har många företag och en lång tradition av entreprenörskap. Det finns cirka 2.350 företag. Ett tjugotal företag har mer än 50 anställda, bland dem är färjerederierna, bankerna och försäkringsbolagen dominerande. Av de åländska företagen har ca 90 procent mindre än 10 anställda, många är enmansföretag.

Den åländska ekonomin är starkt präglad av tjänste- och servicenäringarna. Sjösektorns dominans är påtaglig då denna ensam står för cirka en fjärdedel av Ålands totala bruttoregionalprodukt. Den kapitalintensiva sjöfarten bidrar till att BRP per person på Åland är hög men inkomstnivån i landskapet överstiger inte genomsnittet för hela Finland. Den åländska sjöfarten erbjuder flera arbetsplatser än den åländska arbetskraften kan fylla, vilket innebär att många personer bosatta i övriga Finland och i Sverige arbetar på åländska fartyg.

Färjtrafiken har varit förutsättningen för turismens starka expansion. Antalet inresande till Åland har under de senaste åren legat kring 2,2 miljoner personer. De flesta resenärerna kommer över dagen men cirka 420.000 övernattningar registreras varje år på de drygt 100 hotell, gästhem, campingplatser och stugbyar som finns på Åland. Dessutom kommer många gäster i egna segel- och motorbåtar och kan då förtöja i någon av de nära 20 åländska gästhamnarna. Ca. 30.000 övernattningar görs i gästhamnarna varje år.

Den åländska industrin är liten jämfört med regionerna i vår närhet men den är ändå viktig ur exportsynpunkt. Eftersom industrin till stor del vidareförädlar jordbruksprodukter och fisk är också den indirekta sysselsättningseffekten av stor betydelse. En internationell högteknologisk plastindustri har även vuxit fram. Vidare finns på Åland metall- och verkstadsindustri, snickerier, tryckerier, IT-företag och elektronikindustri.

Primärnäringarna jordbruk och fiske är trots den relativt blygsamma ekonomiska avkastningen fortfarande betydelsefulla för glesbygden och skärgården samt som råvaruproducenter för den viktiga livsmedelsindustrin.

Sysselsättningssituationen på Åland har varit mycket god sedan lågkonjunkturen i mitten av 90-talet. En förklaring till den goda sysselsättningen är Ålands utmärkta geografiska läge. Närheten till Stockholms- och Helsingforsregionerna har gjort det möjligt för framför allt ungdomar att hitta jobb och utbildningsplatser också då det är lågkonjunktur på hemmaplan.

Arbetslösheten är och har länge varit låg på Åland. Ett långsiktigt behov av personal inom hälso- och sjukvårdssektorn samt den pedagogiska sektorn är ett problem som Åland delar med resten av Norden. Den stora mängd turister som sommartid besöker Åland medför att servicenäringarna under högsäsong är beroende av säsongsarbetskraft från andra orter.

Sjöfarten har under modern tid varit den dominerande näringen på Åland och den har i allra högsta grad bidragit till dagens välstånd.

Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:20