Current page: aland.ax > การย้ายถิ่นฐานมายัง Åland > การจ้างงาน > บัตรภาษี

บัตรภาษี

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

บัตรภาษี

ในการทำงานหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน คุณจะต้องมีบัตรภาษี ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สำนักงานภาษีในอาคารรัฐบริหาร (Torggatan 16A, Mariehamn) คุณจะต้องนำบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง (หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน) และหลักฐานของรายได้ที่ผ่านมาติดตัวมาด้วย

หมายเลขภาษี

ในการทำงานในภาคธุรกิจการก่อสร้าง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องมีหมายเลขภาษี หากคุณมีบัตรภาษี หมายเลขจะปรากฏบนนี้

หากคุณมี บัตรภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งคุณจะได้รับหากคุณมีงานชั่วคราวน้อยกว่าหกเดือน คุณจะต้องไปที่สำนักงานภาษาด้วยตนเอง เนื่องจากบัตรภาษี ณ ที่จ่ายจะไม่แสดงหมายเลขภาษีของคุณ

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานภาษี (อาคารงานรัฐบริหาร)
Torggatan 16A, Mariehamn
โทร. +358 (0)20 612 001

The page was last updated on 30.12.2015 at 03:41 PM