Current page: aland.ax > การย้ายถิ่นฐานมายัง Åland > รายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

ก่อนการย้ายถิ่นฐาน เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำการตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศบ้านเกิดของคุณเกี่ยว กับกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับภาษี บำนาญ และประกันสังคม เป็นต้น

The page was last updated on 30.12.2015 at 03:33 PM